leveringsvoorwaarden

Sluiting van het contract en herroeping Stamm hardware verbindt zich ertoe de bestelling van de klant te aanvaarden onder de voorwaarden van de website. In het geval van typografische, druk- of rekenfouten op de website heeft Stamm hardware het recht zich terug te trekken uit de overeenkomst. De klant heeft het recht dit contract binnen veertien dagen zonder opgave van redenen te herroepen. De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste goederen in ontvangst heeft genomen. Levering Tenzij anders is overeengekomen, geschiedt levering na fabricatie op het door de klant opgegeven afleveradres. Vervaldatum en betaling, standaard De klant kan de aankoopprijs online betalen. Indien de klant met de betaling in gebreke blijft, is Stamm hardware gerechtigd om vertragingsrente te eisen.